در استرالیا نقش خانواده ممکن است با آنچه که در تصور شماست متفاوت باشد. در اینجا مردان و زنان از حقوق و مسئولیت های یکسانی برخوردارند. زن و مرد هر دو کار می کنند. مردان و زنان در مسئولیت های منزل مثل مراقبت از کودکان، پخت و پز و تمیز کردن منزل نیز سهیم می باشند. بعضی اعضای خانواده سریعتر از دیگران خود را با سبک زندگی جدید در استرالیا وفق می دهند. برای مثال کودکان اغلب زبان انگلیسی را سریعتر از والدین خود می آموزند.

وفق دادن خود با سبک زندگی جدید از طریق کار کردن در کنار یکدیگر بعنوان یک خانواده مسئله ای حائزاهمیت است. شما ممکن است دراین مورد نیاز به کمک داشته باشید و فصل حاضر اطلاعات لازم را در رابطه با خدمات قابل دسترسی دراین زمینه فراهم می سازد. در استرالیا کمک گرفتن برای حمایت خانواده تان مسئله ای معمول و قابل قبول است.


 • ازدواج و دیگر روابط  
 • خدمات برای افرادجوان
 • والدین
 • حمایت از کودکان
 • سالمندان
 • یافتن اقوام  
 • خانواده شما و Centrelink


ازدواج و دیگر روابط

1800RESPECT مشاوره، اطلاعات، و خدمات ارجاعی برای افرادی که در جستجوی کمک یا اطلاعات در مورد خانواده و خشونت خانگی و آزار جنسی میباشند ارائه می دهد. مشاورین حرفه ای به شکل شبانه روزی، هفت روز هفته در دسترس می باشند. آنها می توانند به کسانی که نگران یک دوست، اقوام، یا همکار میباشند نیز کمک کنند. با شماره 732 737 1800 تماس بگیرید یا به www.1800respect.org.au مراجعه کنید.


Family Relationship Advice Line )خط توصیه در مورد روابط خانوادگی( اطلاعات درموردمسائل رابطه خانوادگی ارائه می دهد و در مورد فرزندداری بعد از جدایی توصیه هایی می نماید و نیز تلفن کنندگان را به خدمات محلی که کارشان کمک به بهبود روابط خانوادگی یا کمک در رابطه با جدایی می باشد ارجاع میدهند. خط توصیه از ساعت 8 صبح تا 8  بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه و از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر روز شنبه باستثنای تعطیلات عمومی یکسره فعال است .

 با  شماره 321 050 1800 تماس بگیرید یا به www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx مراجعه کنید.


Family Relationships Online اطلاعات در مورد روابط خانوادگی و جدایی ارائه میدهند. خانواده ها می توانند در مورد خدمات مربوطه درجهت کمک به مدیریت مسائل رابطه ای و انجام ترتیبات لازم در مورد کودکان بعد از جدایی، اطلاعات لازم را کسب کنند. به www.familyrelationships.gov.au مراجعه کنید. MensLine Australia مشاوره، اطلاعات و خدمات ارجاعی برای کمک به مردانی که در رابطه با زندگی خانواگی یا روابط اولیه خود مشکل دارند، ارائه می دهد. آن همچنین برای زنان و افراد خانواده که نگران والدین،همسر یا پدران خود هستند اطلاعا ت و حمایت لازم را فراهم می آورد. این خط هفت روز هفته بصورت شبانه روزی فعال است. با 978 789 1300 تماس بگیرید یا به www.mensline.org.au مراجعه کنید.

خدمات برای افراد جوان

آژانس های اجتماعی برنامه هایی برای افراد زیر 25 سال ارائه می دهند. مددکاران افراد جوان واجد شرایط و با تجربه هستند و آنها اطلاعات برای افراد جوان فراهم ساخته به آنها کمک می کنند تا درمحیطی سالم، که اغلب مرکز جوانان یا یک شورای محلی است به فعالیت های سالم بپردازند.

برای کمک بیشتر :

تارنما تلفن خدمات ملی کمک به جوانان
www.kidshelpline.com.au 1800 551 800 Kids Helpline – مشاوره 24 ساعته برای کودکان 5 تا 25 سال تا  
https://headspace.org.au 1800 650 890 Headspace – خدمات مداخله زودهنگام برای جوانان 12 تا 25 سال
کمک 24 ساعته – YouthBeyondBlue
www.youthbeyondblue.com   1300 22 4636 برای جوانان دچار افسردگی و یا مشکلات روانی  
https://education.gov.au/youth Department of Education and

Training

www.employment.gov.au/generation-success youth-employment-initiative Generation Success – منابعی برای کمک به کارکنان جوان
www.employment.gov.au/job-seekers-0 Youth Employment
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines and-telephone-counselling-services-children-y لینکهایی از

Australian Institute of Family  Studies

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect services

Reconnect – به جوانان 12 تا 18 سال که بی سرپناه شده اند یا در معرض بی سرپناهی قرار دارند، کمک می کند .
Office of the Children’s eSafety

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying  برای گزارش آزار و – Commissioner

اذیت جدی اینترنتی افراد زیر 18 سال 

ایالات و ناحیه ها نیز خدمات کمک به جوانان ارائه می دهند:


تارنما خدمات کمک به جوانان ایالت یا ناحیه
www.youth.act.gov.au  Youth InterACT ACT
www.youth.nsw.gov.au  Youth NSW NSW
www.youth.nt.gov.au  Office of Youth Affairs NT
www.communityservices.qld.gov.au/youth Queensland Youth Qld
www.officeforyouth.sa.gov.au South Australia Youth Site SA
www.linkzone.tas.gov.au Office of Children and Youth Affairs Tas.
www.youthcentral.vic.gov.au Youth Central Vic.
www.wa.gov.au/information-about/your community/youth Office for Youth WA


با شهرداری محلی خود درباره برنامه های تفریحی و سایر برنامه های جوانان تماس بگیرید.والدین  

استرالیایی ها به فرزندداری ارج می نهند اما در عین حال اذعان دارند که نمی توان همواره پدر ومادر “خوبی” بود. اطلاعات و کمک از جانب سازمانهای بسیاری موجود است .

تادیب کودکان، بخش مهمی از وظایف فرزنداری است اما تنبیه بدنی در استرالیا غیر قانونی است. شما می توانید اشکال دیگر تادیب همچون محرومیت از بعضی از مزایا، یا فرستادن فرزندتان به اتاق خودش را در نظر بگیرید. به کودکان خود برای رفتار خوب پاداش بدهید و با مثال عملی آنها را راهنمایی کنید .

اگر در خصوص تادیب فرزند خود دچار مشکل شدید، از مراکز خدمات مشاوره خانوادگی و خدمات پشتیبانی فرزندداری کمک بگیرید .

تارنما اطلاعات فرزندداری
www.familyrelationships.gov.au Family and Relationship Advice Line

321 050 1800 تلفن

www.mychild.gov.au/ MyChild
www.raisingchildren.net.au Raising Children Network
www.kidscount.com.au/en همراه با اطلاعات Australian Childhood Foundation  ترجمه شده
 www.abcdparenting.org مراقبت از نوجوانان
تارنما اطلاعات فرزندداری
www.kidsafe.com.au Kidsafe
www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-for children لینک های دولت استرالیاحمایت از کودکان

طرح Child Support که توسط Department of Human Services اجرا می شود به والدینی که از هم جدا شده اند کمک می کند تا پرداختی های حمایتی از کودک را برای بهره مندی کودکان مدیریت نمایند. با این اداره برای گفتگو در خصوص گزینه های حمایتی از فرزندانتان تماس بگیرید .

جزئیات تماس   حمایت از کودکان
www.humanservices.gov.au/childsupport ج Child Support تارنمای
131 272 Child Support تلفن
www.humanservices.gov.au/yourlanguage اطلاعات به زبانهای دیگر
www.humanservices.gov.au/multicultural اطلاعاتی برای مهاجران، پناهندگان و بازدید کنندگان

سالمندان

سازمانهای مختلف اجتماعی، دولتی و خصوصی وجود دارند که خدماتی به افراد بالای 50 سال ارائه می کنند .

دولت استرالیا این خدمات را ارائه می دهد:

 • Age Pension – کمک هزینه و دسترسی به تخفیف هایی برای استرالیایی های سالمند واجد شرایط در

www.humanservices.gov.au/agepension

 • My Aged Care – اطلاعاتی درباره گزینه های شما و نحوه دسترسی به خدمات در www.myagedcare.gov.au

در تمامی ایالات و نواحی طرحی موسوم به طرح Seniors Card وجود دارد. این کارت رایگان است وبه دارنده آن امکان بهره مندی از تخفیف در استفاده از خدمات کسب وکارهایی که در طرح مشارکت دارند را می دهد .

برای اطلاعات بیشتر:

تارنما: تلفن اطلاعات سالمندان
www.humanservices.gov.au/olderaustralians 132 300  Centrelink
www.myagedcare.gov.au 1800 200 422 My Aged Care
تارنما: تلفن اطلاعات سالمندان
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/older australians/seniors-card طرح Seniors Card
www.australia.gov.au/information-and services/benefits-and-payments/older-australians AusGov –

استرالیایی های سالمند


پیدا کردن بستگان

صلیب سرخ استرالیا (Australian Red Cross) خدمات جستجو و پیام رسنی را برای بستگانی که به دلیل جنگ ، ناآرامی های داخلی یا فاجعۀ طبیعی از یکدیگر جدا شده اند ارائه می نماید .]معیت های شبکۀ جهانی صلیب سرخ به افراد  کمک می کند تا اعضای گم شدۀ خانوادۀ خود را در خاج از کشور پیدا کنند. این سازمان هم چنین به کسانی که در خارج از کشور هستند کمک می کند تا افراد گم شده ای را که اکنون در استرالیا زندگی می کنند پیدا کنند .

برای تماس با خدمات بین المللی جستجو و پناهندگی صلیب سرخ بین المللی  

 :(Red Cross International Tracing andRefugee Services)

جزییات تماس   صلیب سرخ استرالیا
natinfo@redcross.org.au ایمیل
www.redcross.org.au تارنمای صلیب سرخ
03 9345 1800 National
02 6234 7600 ACT
02 9229 4111 یا تماس رایگان 1800 812 028   NSW
08 8924 3900 NT
2227 7633 07 یا تماس رایگان 1300 554 419   Qld
08 8100 4500 SA
03 6235 6077 Tas.
0077 7238 03 یا تماس رایگان 1800 131 701   Vic.
8888 5229 08 یا تماس رایگان 1800 810 710   WA


 

خانواده شما و Centrelink  

، خدمات و پرداختی های تامین اجتماعی Centrelink و Medicare از طریق Department of Human Services

درمانی و نیز پرداختی های دیگری را فراهم می نماید. این موارد بسته به نیاز افراد و خانواده ها متفاوت است. اگر تغییری در وضعیت شما بوجود آمده است، مثلا اگر دارای فرزندی شده اید یا شغل خود را از دست داده اید یا بیمار شده اید، بلافاصله با Centrelink تماس بگیرید . Centrelink در حالی که از اشخاص نیازمند پشتیبانی می کند، به افراد کمک می کند تا بیش از پیش خودکفا شوند و به آنها کمک می کند تا کار پیدا کنند. همچنین Centrelink افرادی راکه نیاز به حمایتهای خاصی در دوران مختلف حیات خود از جمله برنامه ریزی برای بازنشستگی یا تجربه بیماری یا بحران نیاز دارند حمایت می کند.

 • تائید هویت شما
 • کمک به زبانهای دیگر
 • کمک برای تعامل با Centrelink
 • دوره های انتظار Centrelink
 • مطالبه پرداختی های Centrelink
 • پرداخت های خانوادگی
 • شهروندان نیوزیلند (که شهروند استرالیا نیستند)
 • Crisis Payment برای پناهندگان و کسانی که با برنامه بشردوستانه وارد شده اند.  
 • Centrelink سایر خدمات
 • برخورداری از تخفیف برای افراد کم درآمد
 • تغییر در وضعیت فردی
 • تعریف شریک زندگی
 • تجدید نظر و درخواست تجدید نظر
 • حفظ اسرار شخصی و اطلاعات
 • جوانان
 • تضمین فراهم نمودن پشتیبانی 

تائید هویت شما

در Centrelink لازم است مدارکی را ارائه دهید تا هویت شما محرز گردد. مثلا گذرنامه و اسناد مسافرت، مشخصات بانکی یا اسناد مربوط به مسکن


کمک به زبانهای دیگر

Centrelink یک سری اطلاعات ترجمه شده در  www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language در باره پرداختی ها و خدمات خود دارد که شما می توانید آنها را بخوانید، تماشا کنید یا گوش بدهید.

Centrelink ویدئوهایی موسوم به تازه واردین به استرالیا دارد که به 10 زبان مختلف می باشد و به موضوعاتی همچون پرداختی ها، جستجوی کار، کارت Medicare و Health Care Card می پردازد. شما می توانید به این ویدئوها در دسترسی پیدا کنید. 

خدمات تلفنی چند فرهنگی

اگر شما به زبانی غیر از زبان انگلیسی صحبت می کنید، می توانید با خدمات تلفنی چند فرهنگی ما با شماره 202 131(از ساعت 8 صبح تا 5 عصر به وقت محلی خود) تماس بگیرید و با یک نفر درباره پرداختی ها و خدمات Centrelink به زبان خودتان گفتگو کنید .

مترجمین شفاهی

اگر به زبان انگلیسی صحبت نمی کنید ،Centrelink می تواند در هنگام قرار ملاقات شما یک مترجم شفاهی را به صورت رایگان فراهم نماید. برای رزرو یک مترجم شفاهی با شماره 202 131 تماس بگیرید یا تقاضای مترجم شفاهی را به Centrelink Service Centre بدهید.


ترجمه مدارک تان

Centrelink می تواند ترتیب ترجمه مدارکی را که برای درخواست مطالبه خدمات و پرداختی های ما مورد نیاز است را بصورت رایگان بدهد. با شماره 202 131 تماس بگیرید یا تقاضای ترجمه مدارک خود را به Centrelink Service Centre محل تان بدهید.  

متصدیان خدمات چند فرهنگی

متصدیان خدمات چند فرهنگی (به www.humanservices.gov.au/mso مراجعه نمایید) اطلاعاتی را درباره برنامه ها و خدمات Centrelink به جوامع مهاجرین و پناهندگان می دهند و با مشاوره گسترده کیفیت خدمات را بهبود می بخشند. 


نامه های Centrelink

شما باید تمام نامه هایی را که Centrelink برای شما می فرستد بخوانید و در صورت نیاز به آنها پاسخ دهید. در صورت نیاز به توضیحات در باره نامه ای که دریافت نموده اید با شماره 202 131 تماس بگیرید .

کمک در تعامل با Centrelink

شما می توانید شخص یا سازمانی را برای تعامل با Centrelink به عنوان )یک نماینده( معرفی کنید تا از طرف شما اقدام نماید .

. مراجعه کنید www.humanservices.gov.au/nominees به

جزئیات تماس Centrelink
www.humanservices.gov.au/centrelink Centrelink
www.humanservices.gov.au/multicultural اطلاعاتی برای مهاجران، پناهندگان و بازدیدکنندگان
www.humanservices.gov.au/yourlanguage اطلاعاتی به زبانهای دیگر
131 202 برای اطلاعات به زبانهای دیگر
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim قصد مطالبه
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity احراز هویت شما
www.humanservices.gov.au/findus مراجعه به مرکز خدمات

دوران انتظار Centrelink  

همه ساکنینی که به تازگی آمده اند و مهاجرین موقت )به استثنا پناهندگان و کسانی با برنامه بشردوستانه وارد شده اند( باید 104 هفته) Newly Arrived Resident’s Waiting Period( پیش از دریافت اغلب مزایا و دریافتی ها منتظر بمانند. در مورد کمک هزینه خانوادگی، نیازی به گذراندن دوره انتظار نیست. به پرداختهای خانوادگی مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر بهwww.humanservices.gov.au/families مراجعه نمایید.

طول مدت انتظار و اینکه مربوط به چه کسانی خواهد بود بر اساس نوع مزایا و زمان ورود در استرالیا متفاوت خواهد بود. دوره هایی که به عنوان مقیم استرالیای در هر زمان از زندگی خود در استرالیا ساکن بوده اید، برای این دوره انتظار محاسبه خواهد شد. در طول دوره انتظار، شما می توانید در jobactive ثبت نام کنید تا بتوانید کار پیدا کنید. شما همچنین می توانید از امکانات خود یاری که در Centrelink Service Centres موجود است استفاده نمایید.


 معافیت از  Newly Arrived Resident’s Waiting Period

به این اشخاص تعلق می گیرد: 

 • شهروندان استرالیا
 • اعضای خانواده شهروندان استرالیا و افراد مقیم درازمدت
 • یک شخص یا عضو خانواده شخصی که با برنامه بشردوستانه وارد استرالیا شده است.
 • دارندگان ویزاهایی با زیرگروههای مشخص

اگر شما بدلیل تغییر اساسی در وضعیت خود دچار مشقت شده اید، ممکن است بتوانید بلافاصله به مزایای ویژه دسترسی پیدا کنید. از دست دادن کار یا عدم توانایی در پیدا کردن کار به طور معمول تغییر اساسی در وضعیت محسوب نمی گردد. درخواست خود را به Centrelink ارائه دهید تا مشخص شود که آیا واجد شرایط دریافت آن هستید یا خیر.


احراز شرایط اقامتی

مستمری ها و برخی دیگر از حقوق نیاز به گذراندن دوره انتظار برای مقیم های تازه رسیده ندارند اما نیاز به ” احراز شرایط اقامتی” دارند:  

 • هفته 104 :Parenting Payment and Widow Allowance
 • سال 10 :Age Pension and Disability Support Pension

استثناهایی نیز وجود دارد. مثلا اگر شما پناهنده باشید یا از طریق برنامه بشردوستانه وارد شده باشید یا پس از اقامت در استرالیا بیوه، معلول و یا تک والد شده باشید. شما ممکن است در صورتی که بیش از 10 سال در کشوری که با استرالیا تفاهم نامه بین المللی تامین اجتماعی را امضا نموده است و پرداخت مشابه آنچه را که مطالبه نموده اید پوشش می دهد، زندگی کرده باشید، واجد شرایط خواهید بود. استرالیا با 29 کشور تفاهم نامه تامین اجتماعی دارد که فهرست آن در www.humanservices.gov.au/issa آمده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مستمری ها از جمله مطالبه مستمری های استرالیایی درحالی که در خارج از کشور هستید به www.humanservices.gov.au/international مراجعه کنید.   

مطالبه پرداختی های Centrelink

برای مطالبه پرداختهای تامین اجتماعی، باید یک ‘Intent to Claim’ را به ثبت برسانید. این کار به Centrelink اطلاع می دهد که شما برای یک پرداختی درخواست داده اید. این کار را می توان بصورت آنلاین، تلفنی یا توسط شخص دیگری از طرف شما انجام داداگر درخواست شما پذیرفته شود، پرداختی شما یا اعتبار کارت تخفیف شما از روزی که Intent to Claim را به ثبت رساندید ،آغاز می شود (اگر در آن روز واجد شرایط بوده باشید و فرم تقاضا را ظرف 14 روز از تکمیل فرم مطالبه تان ارسال نموده باشید). بیشتر پرداختی های Centrelink تنها به افرادی که در استرالیا زندگی می کنند یا مقیم استرالیا هستند، تعلق می گیرد. دارندگان ویزاهای موقت مشخصی نیز ممکن است، بسته به نوع پرداخت واجد شرایط باشند. ممکن است لازم باشد شرط اقامتی یا Newly Arrived Resident’s Waiting Period را احراز نمایید، مگر آنکه معاف گردید. دوره های انتظار دیگر نیز ممکن است تعلق بگیرد .به دوره های انتظار Centrelink مراجعه نمایید.


شما لازم است برای دریافت کمک هزینه درآمد یک شماره پرونده مالیاتی (TFN) داشته باشید. جدول زیر با درنظر گرفتن وضعیت شما، پرداختی های مختلفی را که ممکن واجد شرایط دریافتشان باشید نشان می دهد:


این پرداختی به شما کمک می کند: پرداخت Centrelink تلفن وضعیت شما
Newstart  درصورتی که به دنبال کار و گرفتن دستمزد هستید یا در یک Allowance و/یا رشته مورد تایید مشغول به تحصیل هستید و یا درحال انجام سایر

Youth Allowance فعالیتهایی هستید که شانس کاریابی شما را بیشتر می کند.

من به دنبال کار   132 850 می گردم.  
درصورتی که سن شما بین 16 تا 24 سال است یا بصورت تمام وقت مشغول به تحصیل هستید یا در حال گذراندن دوره دستیاری استرالیا به صورت تمام وقت یا درحال انجام سایر فعالیتهای مورد تایید هستید . Youth Allowance 132 490 من درحال تحصیل و آموزش هستم.
Austudy درصورتی که سن شما 25 سال یا بیشتر است یا بصورت تمام

وقت مشغول به تحصیل هستید یا در حال گذراندن دوره دستیاری استرالیا به صورت تمام وقت هستید .

این پرداختی یک بار و درصورت داشتن شرایط زیر پرداخت میشود:

 • اخیرا به عنوان پناهنده یا با برنامه بشردوستانه وارد شده اید .
 • به دلیل خسارت وارد شده بر اثر سیل و آتش سوزی نمی توانید درخانه خود زندگی کنید .
 • خانه خود را به دلیل خشونت خانوادگی ترک کرده اید.
 • به تازگی از زندان آزاد شده اید .
Crisis Payment 132 850 من در وضعیت

بحرانی هستم و به کمک نیاز دارم.

Special Benefit درصورتی که به دلایل خارج از کنترل شما، در مضیقه شدید مالی هستید .
اگر مراقبت کننده ای باشید که به دلیل نقش مراقبت کنندگی خود نتوانید از طریق کار کردن برای خود درآمد کسب کنید.   Carer Payment 132 717 من از کسی مراقبت می کنم
این پرداختی به شما کمک می کند: پرداخت Centrelink تلفن وضعیت شما
Carer Allowance اگر شما یکی از والدین یا مراقبت کنندگان یکی از افراد ذیل

باشید که نیاز به توجه و مراقبت تکمیلی به صورت روزانه

)درآمد تکمیلی(

دارند:

 • یک بزرگسال یا کودک دارای ناتوانی یا مشکلات پزشکی
 • بزرگسالانی که از نظر جسمی ضعیف و یا سالخورده هستند
درصورتی که ناتوانی جسمی، ذهنی یا روانی دارید که امکان کار کردن را حداقل برای دو سال دیگر از شما گرفته است یا چنانچه نابینای همیشگی هستید . Disability Support  Pension 13 2717 من بیمار، مجروح و یا دارای ناتوانی هستم.
Sickness چنانچه مشغول به کار یا تحصیل تمام وقت هستید و به دلیل

Allowance مشکلات پرشکی به طور موقت قادر به کار کردن نیستید ولی پس از بهبود به سرکار یا تحصیل برمی گردید.

اگر برای تامین مخارج خود در زمان بازنشستگی درآمد کافی ندارید . Age Pension 13 2300 من بازنشسته شده ام و یا در شرف بازنشستگی هستم
Bereavement اگر شریک زندگی تان، فرزند تان یا شخصی که از او مراقبت

Payment می کنید، فوت نموده است و شما در حال دریافت حقوق

. هستید Centrelink

من پس از فوت 13 2300 شخصی به کمک نیاز دارم  
چنانچه شریک زندگی شما اخیرا فوت نموده باشد و شما نیز از

Centrelink پولی دریافت نمی کنید .

Bereavement  Allowanceپرداختهای خانوادگی

اگر شما فرزندانی را تحت تکفل خود دارید ،Centrelink یک سری پرداختی برای پشتیبانی از خانواده ها برای کمک به کار و مسئولیتهای خانوادگی فراهم می کند .

برای اطلاعات بیشتر:

جزئیات تماس  اطلاعات Centrelink
www.humanservices.gov.au/families تارنما خانواده  
www.humanservices.gov.au/yourlanguage اطلاعات به زبانهای دیگر
131 202 برای گرفتن کمک به زبانهای دیگر
www.humanservices.gov.au/findus از یک مرکز خدماتی بازدید کنید


کمکهایی که ممکن است به شما تعلق بگیرد بستگی به شرایط خانوادگی شما ازجمله سن، تعداد فرزندان و درآمد خانوار بستگی دارد. به طور معمول، شما باید برای احراز شرایط کمک هزینه ای خانواده دارنده ویزای دائم بوده و در استرالیا زندگی کنید اما موارد استثنا نیز وجود دارند.

این پرداختی به شما کمک می کند…   کمک هزینه خانوادگی
  هزینه بزرگ کردن فرزندان Family Tax Benefit Part A
ارائه کمک فوق العاده به خانواده ها ازجمله والدین مجرد، خانواده هایی که تنها یک منبع درآمد دارند و یکی از والدین بنا بر میل خود در خانه می ماند و کسب درآمد کاری خود را با مراقبت از کودکان هماهنگ می کند . Family Tax Benefit Part B
Single Income Family Supplement والدین مجرد، خانواده هایی که تنها یک منبع درآمد دارند
هزینه مهدکودک های مورد تایید Child Care Benefit
Child Care Rebate خانواده های واجد شرایط برای هزینه مهدکودک های مورد تایید
والدین واجد شرایط که برای مراقبت از نوزاد تازه بدنیا آمده یا کودکی که به فرزندی قبول کرده اند مدتی از کار مرخصی می گیرند . Parental Leave Pay
با افزایش Family Tax Benefit Part A برای کمک به والدین به والدینی سرگرم مراقبت از نوزاد تازه بدنیا آمده یا کودکی که به فرزندی قبول کرده اند هستند. Newborn Upfront Payment and  Newborn Supplement
پدران و همسرانشان که سرگرم مراقبت از نوزاد تازه بدنیا آمده یا کودکی که به فرزندی قبول کرده اند هستند. Dad and Partner Pay
اگر از کودک یا کودکان تحت تکفل مراقبت می کنید . Parenting Payment
قیم ها و کودکان یتیم   Double Orphan Pension

شهروندان نیوزیلند (که شهروند استرالیا نیستند)

برای کسانی که با گذرنامه نیوزیلند وارد استرالیا می شوند به هنگام ورود معمولا ویزایی به نام  Special Category Visa (SCV) صادر می شود. به دلیل مسائل مربوط به تامین اجتماعی استرالیا ، دارندگان SCV که در 26 فوریه 2001 در استرالیا بوده اند، عموماً دارندگان SCV “تحت حمایت” به شمار می آیند. کسانی که بعد از این تاریخ وارد استرالیا شده اند عموماً “تحت حمایت” به حساب نمی آیند.  

 • دارندگان SCV “تحت حمایت” شهروندان استرالیا به حساب می آیند و در صورتی که در حال حاضر ساکن استرالیا هستند و شرایط لازم، از جمله دوره انتظار را، داشته باشند می توانند به همۀ پرداختی های Centrelink دسترسی داشته باشند.
 • دارندگان SCV که “تحت حمایت” نیستند شهروند استرالیایی نیستند. آنها معمولاً نمی توانند به پرداختی های کمک درآمد دسترسی داشته باشند.

کلیۀ دارندگان SCV در صورتی که مقررات و دوره انتظار را براورده کنند می توانند کارتهای تخفیف و کارت کمک هزینۀ خانواده دریافت نمایند. دارندگانSCV  که “تحت حمایت” نیستند اما حداقل به مدت 10 سال بطور پیوسته از تاریخ 26 فوریه 2001 در استرالیا ساکن بوده اند ممکن است بتوانند از مزایای پرداخت “فقط یک بار “Sickness Allowance ،Newstart Allowance و Youth Allowance استفاده نمایند. این پرداخت ها به متقاضیان واجد شرایط حد اکثر فقط برای یک دورۀ شش ماهۀ ممتد امکان پذیر است.

توافق نامۀ تامین اجتماعی بین استرالیا و نیوزیلند ممکن است امکان استفاده از Age Pension،  Disability Support Pension یا Carer Payment را برای برخی دارندگان SCV صرف نظر از “تحت حمایت” یا “غیر تحت حمایت ” بودن شان فراهم نماید .

اطلاعات بیشتر برای شهروندان نیوزیلند در سایت زیرقابل دسترسی است: 

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders


Crisis Payment برای پناهندگان و کسانی که بنا به ملاحظات انسان دوستانه وارد کشور می شوند

Crisis Payment تک پرداختی است که به کسانی که سختی و مشقت دیده اند تعلق می گیرد. متقاضیان باید حد اکثر در عرض هفت روز پس از ورود به استرالیا تقاضای خود را ارائه دهند یا با ارائه یک ’Intent to Claim‘ حد اکثر هفت روز پس از ورود با Centrelink تماس گرفته و در عرض 14 روز پس از این تماس تقاضای خود را تسلیم نمایند. برای اطلاعات بیشتر به گزاره برگ پرداخت در مواقع بحران در سایت  www.humanservices.gov.au/crisispayment مراجعه نمایید.


سایر خدمات Centrelink 

Centrelink خدمات فراوان دیگری نیز ارائه مینماید که شامل موارد ذیل می باشد:

کمکی که موجود می باشد تلفن Centrelink خدمات
به فصل 1، خدمات خودیاری Centrelink مراجعه نمایید. 136 240 Self Service
برای خدمات آنلاین Centrelink کمک بگیرید 132 307 Online Services Support
پاسخ به سوالات شما در باره نقل مکان یا سفر به خارج از استرالیا ،مطالبه پرداختی ها درهنگام عدم حضور در استرالیا یا دریافت پول از خارج از کشور 131 673 Centrelink International

Services

Financial Information Service جای خود را در یک سمینار  . رزرو کنید 132 300 Financial Information  خدمات تعیین )SIF( Service  وقت
نظرات و شکایات 468 132 1800  برای اظهار نظرات، پیشنهادات و شکایات

تخفیف برای اقشار کم درآمد

افراد کم درآمد، با توجه به شغل، میزان درآمد،سن یا نوع پرداخت Centrelink می توانند از تخفیفات دولتی، ایالتی، منطقه ای ،محلی یا سازمان های خصوصی بهره مند گردند. این تخفیفات ممکن است مواردی همچون هزینه های درمان، مخارج خانوادگی ،آموزش و حمل و نقل را شامل شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.humanservices.gov.au مراجعه نموده و عبارت “low income” را جستجو نمایید.


تغییر وضعیت و شرایط

در صورتی که هر گونه تغییری در خانواده، کار یا شیوۀ زندگی شما رخ دهد، لازم است موضوع را در اسرع وقت به Centrelink اطلاع دهید تا از دریافت کمک هزینه متناسب با شرایط جدید اطمینان حاصل نمائید. اگر شما کمکی بیش از آنچه قانوناً به شما تعلق می گیرد دریافت نمائید، ممکن است بعداً مجبور شوید تمامی یا قسمتی از دریافتی های خود را باز پس دهید. برخی از تغییراتی که لازم است به اطلاع Centrelink برسد شامل موارد ذیل می باشد:

 • اطلاعات شخصی و راههای تماس با شما
 • اطلاعات بانکی
 • وضعیت روابط  
 • شیوۀ نگهداری و مراقبت از افراد تحت تکفل از جمله فرزندان
 • وضعیت شغلی
 • خروج از کشور بطور موقت یا دائم
 • دریافتی های یکحا
 • افزایش یا کاهش دارائی یا درآمد )شامل دارائی و درآمد شریک زندگی(
 • شروع یا پایان تحصیلات.

تعریف شریک زندگی

بسیار حائز اهمیت است که به Centrelink اطلاع دهید که مجرد یا یک شریک زندگی هستید. بعضی اوقات این موضوع “عضوی از یک زوج بودن” نامیده می شود. اکثر پرداخت ها با در نظر گرفتن درآمد و دارائی های هر دو عضو ” زوج “صورت می پذیرد. میزان بعضی از پرداخت ها با توجه به اینکه شما مجرد یا شریک زندگی دارید متفاوت است. برخی پرداخت ها تنها به کسانی تعلق می گیرد که شریک زندگی ندارند .

بررسی مجدد و درخواست تجدید نظر

در صورتی که از تصمیمی که در مورد شما گرفته شده است ناراضی هستید با Centrelink به آدرس www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals تماس بگیرید. بررسی و درخواست تجدید نظر فرآیند خاص خود را دارد .

حریم خصوصی اطلاعات شما

اطلاعات شخصی شما تنها در صورتی که از نظر قانونی مجاز باشد یا شخص شما اجازۀ آن را صادر کرده باشید در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت .


جوانان

اگر شما فرزند بالای 16 سال دارید، پرداخت هایی همچون Youth Allowance و یا Family Tax Benefit ممکن است شامل حال آن ها گردد. به لینک. خدمات برای جوانان رجوع شود.


تضمین  پشتیبانی

موافقتنامه ای بین یک سازمان یا شهروند استرالیایی )تضمین کننده( از یک سو و دولت استرالیا از سوی دیگر است که از لحاظ قانونی الزام آور می باشد. تضمین کننده تعهد می نماید که از مهاجر )مورد ضمانت( در استرالیا طوری حمایت نماید که او نیازی به کمک های دولتی برای ادارۀ امور زندگی خود نداشته باشد . تضمین پشتیبانی، بسته به نوع ویزای اعطا شده به شخص، می تواند به مدت دو یا ده سال ادامه یابد. اگر شما یا بستگان تان مزایای تامین اجتماعی خاصی را در زمانی که تحت پوشش موافقتنامۀ تضمین پشتیبانی هستدد دریافت می کنید، تضمین کننده باید کل آن مبلغ را به دولت باز گرداند.