ویزای فرزند

والدین واجد شرایط دارای اقامت دائم یا شهروندی استرالیا می توانند برای ویزای فرزندان خود در خارج از استرالیا اقدام کنند. این ویزا اقامت دائم خواهد بود و از روشهای زیر میتوان برای آن اقدام کرد: ‌

 • ویزای فرزند (زیرگروه 101)
 • ویزای فرزندخواندگی (زیرگروه 102)
 • ویزای خویشاوندان کودک یتیم (زیرگروه 117)

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:‌

ویزای دائم فرزندان (ویزای 101)

ویزای دائم فرزندان (ویزای 101) یک اقامت دائم است و به فرزندی که والدین وی شهروند یا دارای ویزای دائم استرالیا باشد، اجازه میدهد تا به استرالیا آمده و به همراه والدین خود زندگی کند.

 • شرایط مورد نیاز برای ویزای 101
 • سن فرزند کمتر از 18 سال باشد.
 • فرزند خارج از استرالیا باشد.
 • فرزند توسط والدین واجد شرایط خود حمایت شود.

مزایای ویزای 101: 

 • فرزند می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کنند.
 • در استرالیا به تحصیل رایگان بپردازند.
 • از بیمه خدمات درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده نمایند.
 • در صورت داشتن شرایط لازم، جهت شهروندی استرالیا اقدام نمایند.
 • اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شوند.


ویزای فرزندخواندگی (زیرگروه 102)

این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفتند زندگی کند. این ویزا برای فرزندانی است که:

 • خارج از استرالیا باشند
 • زیر 18 سال باشند
 • به فرزندخواندگی در آمده اند یا در روند فرزندخواندگی باشند
 • توسط والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حمایت (اسپانسر) شوند.

والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حامی (اسپانسر) او می شوند و می توانند از جانب او جهت اخذ این ویزا اقدام کنند. والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود می پذیرند بایستی:

 • شهروند استرالیا باشند
 • دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند
 • شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند.

این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می دهد:  

 • به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود
 • از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند
 • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود
 • تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند

در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمانی در ایالت یا منطقه ای انجام شود، شما می توانید قبل از نهایی شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ این ویزا اعلام نمایید.‌

‌‌

ویزای کودک یتیم خویشاوند (ویزای 117)

ویزای کودک یتیم خویشاوند (ویزای 117) یک اقامت دائم است و به کودک بی سرپرستی که قصد دارد تحت حمایت خویشاوندان مقیم استرالیای خودقرار بگیرد، اجازه میدهد تا به استرالیا آمده و به همراه حامی و خویشاوند حمایت کننده ی خود در استرالیا زندگی کند. شرایط مورد نیاز برای ویزای 117 به شرح زیر است: 

 • سن کودک کمتر از 18 سال باشد.
 • مجرد باشد.
 • خارج از استرالیا باشد.
 • کودک باید توسط خویشاوندی که خود شهروند یا مقیم دائم استرالیاست،حمایت شود.
 • خویشاوند حامی بایستی شرایط مورد نیاز برای اخذ سرپرستی کودک را داشته باشد.

مزایای ویزای 117: 

 • فرزند می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کند.
 • در استرالیا به تحصیل رایگان بپردازد.
 • از بیمه خدمات درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده نماید.
 • در صورت داشتن شرایط لازم، جهت شهروندی استرالیا اقدام نماید.
 • اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شود.