‌‌اجاره و خرید و فروش خانه‌

خرید و فروش اتومبیل‌

گواهينامه راهنمايی و رانندگی

‌سایت های کاريابی


بانکها‌

اداره مالیات (برای باز کردن Tax file number)

اداره تامين اجتماعی و سنترلینک‌

‌‌

تحصیلات دانشگاهی‌‌


مراکز خرید و سوپرمارکت ها

سازمانهای مهاجرتی و ارزیابی استرالیا

‌‌

سازمان مهندسی استرالیا‌

انجمن کامپیوتر استرالیا‌

سازمان مترجمین استرالیا ‌

سازمان ارزشیابی مدارک شغلهای تخصصی‌

برد پرستاری و مامایی استرالیا ‌‌

سایت تحصیلی استرالیا‌‌

سازمان مهاجرت استرالیا