خدمات ما در شرکت خدمات مهاجرتی اوستا شامل موارد زیر است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در هر مورد می توایند گزینه مربوطه را منوی اصلی سایت انتخاب کنید. • ویزای مهارتی و تخصصی
 • ویزای سرمایه‌گذاری 
 • ویزای دائم و موقت کار 
 • ویزای دانشجویی 
 • ویزای پناهندگی 
 • مردودی و کنسل شده در دادگاه تجدید نظر
 • ویزای گردشگری 
 • شهروندی
 • ویزای ازدواج 
 • ویزای خانواد‌گی‌ 
 • ویزای فرزند